23/06/20

הסמכה לקריה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון (B.Mus.) במוסיקה רב-תחומית

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה  התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. להעניק לקריה האקדמית אונו הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Mus.) במוסיקה רב תחומית.