16/11/21

הסמכה לקריה האקדמית אונו להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה באסטרטגיה דיגיטלית ותקשורת שיווקית

בישיבתה ביום י"ב בכסלו תשפ"ב (16.11.2021) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול, עסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' יהושע צאל ופרופ' דוד מזורסקי על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את הקריה האקדמית אונו להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה באסטרטגיה דיגיטלית ותקשורת שיווקית.