24/09/20

הסמכה לשנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות להעניק תואר שני (M.Des.) בעיצוב ללא תזה

בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א (24.9.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשות פרופ' גולדשמידט על הדו"ח שהגישה.
  2. להעניק לשנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות הסמכה להעניק תואר שני (M.Des.) בעיצוב ללא תזה.
  3. החל בשנה"ל תשפ"א לא תהיה אפשרות לרשום סטודנטים חדשים למסלול המחקרי.