12/11/13

הסמכה לשנתיים (עד אוקטובר 2015) למכללה האקדמית לישראל ברמת גן (חל"צ) להעניק תואר ראשון (B.A.) בניהול מערכות מידע

בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (12.11.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' שיזף רפאלי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה על כל המלצותיו ולהסמיך את המכללה האקדמית לישראל ברמת גן (חל"צ) להעניק תואר ראשון (B.A.) בניהול מערכות מידע לתקופה קצובה של שנתיים, דהיינו עד אוקטובר 2015.
  3. לקראת תום התקופה וכתנאי להארכת ההסמכה, יש לפנות לשני סוקרים שיבדקו את תוכנית הלימודים על כל היבטיה.