28/04/15

הסמכה לתקופה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת מכונות

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ה (28.4.2015),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה  לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא הענקת הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית סמי שמעון להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת מכונות והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המלווה בראשות פרופ' אלי אלטוס על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה ולהעניק למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת מכונות.