28/07/15

הסמכה לתקופה של שלוש שנים (עד יולי 2018) למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין להעניק תואר שני (M.A.A.T.) בטיפול באמצעות אמנויות – ביבליותרפיה; טיפול באמצעות אמנויות – טיפול באמנות חזותית; טיפול באמצעות אמנויות – טיפול בתנועה ומחול; טיפול באמצעות אמנויות – טיפול במוסיקה

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (28.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המלווה בראשות פרופ' אדיר כהן על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה ולהסמיך את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין להעניק תואר שני ((M.A.A.T. בטיפול באמצעות אמנויות- ביבליותרפיה; טיפול באמצעות אמנויות – טיפול באמנות חזותית; טיפול באמצעות אמנויות- טיפול בתנועה ומחול; טיפול באמצעות אמנויות-טיפול במוסיקה לתקופה של שלוש שנים (עד יולי 2018). לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדקנה התוכניות בשנית.
  3. על המוסד להקפיד על קבלת 10% חריגים לכל היותר (בכל תוכנית). חריגים ייחשבו מועמדים עם ציון ממוצע בלימודי הבוגר שבין 75 ל-85. לא תתאפשר כלל קבלת חריגים בדרישות הקדם.
  4. לקראת תום תקופת ההסמכה ידווח המוסד על הפעולות שנקט כדי להבטיח את רמתם האקדמית של הסטודנטים שהתקבלו ללא תנאי הסף הנדרשים.
  5. על המוסד להקפיד על ציון מעבר משנה א' לב' וציון סיום של 80 לפחות, ובמיוחד להקפיד שכל הסטודנטים החריגים שהתקבלו לתוכניות עומדים בתנאי זה.
  6. במסגרת הקורסים המשותפים לארבע התוכניות, על המוסד לחשוף את הסטודנטים ליותר תכנים בטיפול במגוון האמנויות.
  7. על המוסד להמשיך ולעודד את חברי הסגל לפרסם ולחקור בתחומם, כראוי בתוכנית אקדמית לתואר שני.
  8. יש להמשיך להקפיד על שילוב פריטים רלוונטיים ומעודכנים ברשימות הקריאה.
  9. תוכניות הלימודים יצטרכו לעמוד בהמשך בכל החלטה שתתקבל בנושא התוכניות החוץ תקציביות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים.
  10. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".