28/07/15

הסמכה לתקופה של שלוש שנים (עד יולי 2018) לסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני (M.A.A.T.) בטיפול באמצעות אמנויות – ביבליותרפיה; טיפול באמצעות אמנויות – טיפול בפסיכודרמה; טיפול באמצעות אמנויות – טיפול בתנועה; טיפול באמצעות אמנויות – טיפול באמנות חזותית

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (28.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המלווה בראשות פרופ' אדיר כהן על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה ולהסמיך את סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני ((M.A.A.T. בטיפול באמצעות אמנויות – ביבליותרפיה; טיפול באמצעות אמנויות – טיפול בפסיכודרמה; טיפול באמצעות אמנויות – טיפול בתנועה; טיפול באמצעות אמנויות – טיפול באמנות חזותית לתקופה של שלוש שנים (עד יולי 2018). לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדקנה התוכניות בשנית.
  3. בקורסים הנלמדים בשיתוף פעולה של מרצה בתוכנית ומרצה מומחה מחו"ל יש לחזק את המעורבות של המרצות מחו"ל הן באינטראקציה שלהן עם הסטודנטים והן באחריות שלהן ללמידה ולהערכת הלמידה של הסטודנטים.
  4. במסגרת הקורסים המשותפים לארבע התוכניות, על המוסד לחשוף את הסטודנטים ליותר תכנים בטיפול במגוון האמנויות.
  5. יש להקפיד כי התשתית לתוכניות תכלול את מספר החדרים הנחוץ לצורך קיום המפגשים ההתנסותיים במספר קטן של סטודנטים, ויש להקפיד במיוחד כי קורסי ההדרכה הקבוצתית בשנה ב' לא יעלו על סך של 6-7 סטודנטים.
  6. על המוסד להמשיך ולעודד את חברי הסגל לפרסם ולחקור בתחום.
  7. יש להמשיך להקפיד על שילוב פריטים רלוונטיים ומעודכנים ברשימות הקריאה.
  8. תוכניות הלימודים יצטרכו לעמוד בהמשך בכל החלטה שתתקבל בנושא התוכניות החוץ תקציביות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים.
  9. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".