08/04/14

הסמכה (ראשונה) זמנית לשלוש שנים (עד פברואר 2017) למכללה האקדמית לישראל ברמת גן חל"צ, להעניק תואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואה וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' תמר קרוליק על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית לישראל ברמת גן להעניק תואר ראשון (S.N.) בסיעוד למשך שלוש שנים, דהיינו עד פברואר 2017.
  3. על המכללה לפתח את חדר הסימולציות על ידי הוספת עמדות, בובות ועזרי סימולציה.
  4. ציון המעבר בכל קורס בו נלמדים תכנים סיעודיים יהיה 70 לפחות, וייחשב כקורס באשכול הסיעוד.
  5. על המכללה לעבות את מצבת סגל ההוראה על ידי גיוס חברי סגל צעירים אשר עוסקים באופן פעיל במחקר ובפרסום מאמרים.
  6. לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה, תיבדק התוכנית בשנית.