08/09/15

הסמכה (ראשונה) לשלוש שנים (עד ספטמבר 2018) לאפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב להעניק תואר שני (M.Sc.) בהנדסה וניהול מערכות שירות

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (8.9.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' גדי רבינוביץ' על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב להעניק תואר שני (.(M.Sc ללא תזה בהנדסה וניהול מערכות שירות וזאת לתקופה של שלוש שנים, דהיינו עד ספטמבר 2018.
  3. על המכללה להקפיד שאחוז החריגים לא יעלה על 10% מכלל המתקבלים.
  4. לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית, יתבקש המוסד להעביר דו"ח התקדמות מפורט. על הוועדה המלווה לעקוב אחר יישום המלצותיה כפי שמופיעות בדו"ח הוועדה, על ידי המכללה.
  5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
  6. כניסת החלטת המל"ג לתוקף כפופה לקבלת חוות דעת של אגף שכר וסגל בות"ת.