08/09/15

הסמכה (ראשונה) לשלוש שנים (עד ספטמבר 2018) למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תעשיה וניהול

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (8.9.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אהוד מניפז על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את המכללה אקדמית להנדסה סמי שמעון להעניק תואר שני (.(M.Sc ללא תזה בהנדסת תעשייה וניהול וזאת לתקופה של שלוש שנים, דהיינו עד ספטמבר 2018.
  3. על המכללה להקפיד שאחוז החריגים לא יעלה על 10% מכלל המתקבלים.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".