08/09/15

: הסמכה (ראשונה) לשלוש שנים (עד ספטמבר 2018) למכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המעבדה הרפואית

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (8.9.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשות פרופ' ברכה רגר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה ולהסמיך את המכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המעבדה הרפואית לתקופה של שלוש שנים (עד ספטמבר 2018, ובלבד שבמועד זה יש למכללה הכרה). לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית.
  3. על המוסד לארגן את מערך ההתמחות בהתאם להנחיות שפורטו בדו"ח הוועדה המקצועית.
  4. על המוסד להמשיך במאמציו לגיוס אנשי סגל בכיר עם ניסיון בהוראת הקורסים הרלוונטיים ובעלי רקע מספק בעבודה במעבדות קליניות. ועד לכך, להציע למרצי התוכנית קורסים לקידום ההוראה.
  5. על המכללה לגייס חבר סגל ליבתי עם ניסיון בתחום המעבדנות הרפואית עד לחודש ספטמבר 2016.
  6. על המכללה להגיש טבלה מפורטת של המרצים מן החוץ לרבות נתונים על מקום עיסוקם במוסדות אחרים.
  7. הארכת ההסמכה תהיה כפופה גם להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".