30/12/14

הסמכה (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים, דהיינו עד ינואר 2018, למכללה האקדמית גליל מערבי להעניק תואר ראשון (B.A.) במתכונת חד ו-דו-חוגית בכלכלה

מליאת המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ה (30 בדצמבר 2014) בהמלצת ועדת המשנה  התחומית למדעי החברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה דנה מיום  י"ז בכסלו תשע"ה (9 בדצמבר 2014) בנושא שבנדון והיא ממליצה לאמצה  כלהלן:

  1. להודות לוועדה על חוות דעתה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה המלווה ולהסמיך לתקופה של שלוש שנים, דהיינו עד ינואר 2018, את המכללה האקדמית גליל מערבי להעניק תואר ראשון (B.A.בכלכלה במתכונת חד-חוגית ודו-חוגית.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה על המוסד להגיש דיווח בעניין ביסוס חברי סגל ההוראה ודיווח על מספר הסטודנטים הלומדים בתוכנית הלימודים.