28/07/15

הסמכה (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים למרכז האקדמי שערי משפט להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודים בינתחומיים: משפט, ממשל ומינהל

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (28.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' ערן ויגודה גדות על עבודתה.
  2. להעניק הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים למרכז האקדמי שערי משפט להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודים בינתחומיים: משפט, ממשל ומנהל
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה על המוסד לעבות את סגל ההוראה בתחום הממשל והמנהל הציבורי. מרכיב זה יהיה מרכזי בבדיקת התוכנית לקראת חידוש ההסמכה.
  4. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה"