28/07/15

הסמכה (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים (עד יולי 2018) לסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני (M.Ed.) בהערכה בחינוך

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (28.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' מרדכי מירון על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות, לתקופה של שלוש שנים (עד יולי 2018) להעניק תואר שני (M.Ed.) בהערכה בחינוך.
  3. על המכללה לפעול כדלקמן:

א.         לעודד את חברי הסגל בתוכנית לפרסם יותר בתחום התמחותם.

ב.         להעביר נוסח אחיד ומסודר של קורות חיים.

ג.          להקפיד כי הקורסים שניתנים ע"י מרצים אורחים יחייבו השתתפות ולא יעניקו נקודות זכות.

ד.         לשקול מתן משקל שונה לקורסי הבחירה, כך שלקורסי החובה יינתן משקל כבד יותר.

  1. בתום שנה"ל תשע"ו תעביר המכללה לעיונה של הוועדה דו"ח התקדמות לתוכנית, שיתייחס, בין היתר, לסעיף 3 לעיל. כמו כן הדו"ח יכלול רשימה של פרויקטי גמר שנעשו עי הסטודנטים בתוכנית, מתוכה תבחר הוועדה במספר פרויקטים לעיונה.
  2. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".