28/07/15

הסמכה (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים (עד יוני 2018) למרכז האקדמי רופין להעניק תואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (28.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשות פרופ' קרוליק על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה במלואו ולהסמיך את המרכז האקדמי רופין להעניק תואר ראשון B.S.N.)) בסיעוד לתקופה של שלוש שנים (עד יוני 2018). לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, לרבות הנושאים המפורטים בהחלטה זו.
  3. על המרכז להקפיד כי אחוז החריגים לא יעלה על 10% מסך המתקבלים לתוכנית בסיעוד.
  4. על המרכז לדווח בתחילת כל שנת לימודים מהו פרופיל המתקבלים לשנה זו.
  5. על המרכז להמשיך במגמת השיפור בגיוס סגל ולעבות את גרעין הסגל בשני מרצים נוספים (בעלי תואר  שלישי ותעודת אח/ות מוסמך/ת) במשרה מלאה.
  6. על המרכז לדאוג לזהות בין שני הקמפוסים (רופין ולניאדו) בכל הקשור לניהול האקדמי המשותף (ועדות ההוראה של שני הקמפוסים) ובעיקר בנושא סגל ההוראה, תוכנית הלימודים וההוראה הקלינית.
  7. לסיים את הבדיקות הנוגעות לכיתה הלומדת את התוכנית בסיעוד במלואה בבית חולים לניאדו (מחוץ לקמפוס), אשר נפתחה בראשית הדרך כתוכנית מאושרת לחרדים במסגרת מח"ר, ולדון באחת מישיבותיה הקרובות של המל"ג בעתידה, לאור החלטותיה העקרוניות של המועצה.
  8. הארכת ההסמכה תהיה כפופה גם להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".