08/09/15

הסמכה (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים (עד ספטמבר 2018) למכללה האקדמית גליל מערבי להעניק תואר ראשון (B.A.) בניהול במתכונת חד-חוגית ודו-חוגית

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (8.9.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אסיא פזי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להעניק למכללה האקדמית גליל מערבי הסמכה זמנית לשלוש שנים להעניק תואר ראשון (B.A) בניהול במתכונת חד-חוגית ודו-חוגית (דהיינו, עד ספטמבר 2018) ובלבד שבמועד זה יש למכללה הכרה. לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית.
  3. הוועדה תמשיך ותכהן כוועדת מעקב, ותבחן את התקדמות המכללה בנושאים השונים ואת יישום הערותיה הלכה למעשה בתוכנית הלימודים, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה, לרבות חריגה מתנאי הקבלה ויציבות סגל ההוראה ותוכנית הלימודים.
  4. המכללה תעביר דיווח אודות התפתחות התוכנית עד סוף שנת הלימודים הבאה (אוגוסט 2016), אשר יתייחס, בין היתר, לנושאים שפורטו בסעיף 4 לעיל. על סמך דיווח זה תחליט ועדת המעקב כיצד להמליץ למל"ג בדבר מתן הסמכה קבועה.
  5. יצוין כי בכל מקרה, אין לחרוג מהיקף קבלת סטודנטים "חריגים" העומד על 10%, כמקובל.
  6. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".