10/02/15

הסמכה (ראשונה) עד ינואר 2016 למכללה האקדמית לחברה ואמנויות להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בחברה ואמנויות

בהמשך להחלטת המל"ג מיום 20.1.15 בעניין מתן הכרה זמנית למכללה האקדמית לחברה ואמנויות והסמכה זמנית להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בחברה ואמנויות, בישיבתה ביום 10.2.15 אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אדיר כהן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להעניק למכללה האקדמית לחברה ואמנויות הסמכה זמנית לשנה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בחברה ואמנויות (דהיינו, עד ינואר 2016, ובלבד שבמועד זה יש למכללה הכרה). לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית.
  3. הוועדה המלווה תמשיך לכהן כוועדת מעקב ותבחן את התקדמות המכללה בנושאים השונים ואת יישום הערותיה הלכה למעשה בתוכנית הלימודים, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה.