13/05/14

הסמכה ראשונה תקופה של שלוש שנים (עד מאי 2017) לקריה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון (B.A.) בפרסום ותקשורת שיווקית

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המלווה, בראשותו של פרופ' דוד מזורסקי, על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להעניק לקריה האקדמית אונו הסמכה זמנית להעניק תואר ראשון (B.A.) בפרסום ותקשורת שיווקית, וזאת לתקופה של 3 שנים.
  3. להגביל בשנת הלימודים הבאה את מכסת הסטודנטים ל-120 תלמידים לכל היותר ולהתיר למכללה להגדיל את מספר הסטודנטים באופן הדרגתי לאחר מכן, וזאת כל עוד המכללה תעמוד ללא פשרה על תנאי הקבלה שהוצבו עד כה.
  4. בסוף שנת הלימודים הנוכחית, עם סיום לימודיו של המחזור הראשון, תערוך הקריה האקדמית אונו בדיקה פנימית והפקת לקחים אודות מספרי הסטודנטים בתוכנית ותעביר דיווח לוועדת המשנה על כך.
  5. לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, תיבדק ההתפתחות שחלה במוסד ובתוכנית הלימודים, בהתאם להחלטות המל"ג הנוגעות לעניין ומדיניותה בנושאים שונים, ובהתאם למפורט בדו"ח הוועדה.