10/06/14

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לאוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר "בוגר במדעים" B.Sc. בפיזיקה במתכונת דו-חוגית

בישיבתה ביום י"ב בסיון תשע"ד (10.6.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים שבחנו את תוכנית הלימודים לתואר "בוגר במדעים" B.Sc. בפיזיקה במתכונת דו-חוגית באוניברסיטה הפתוחה על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להעניק לאוניברסיטה הפתוחה הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר "בוגר במדעים" B.Sc. בפיזיקה במתכונת דו-חוגית.