22/07/14

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת בניין

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשות פרופ' סם פרידמן ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את אוניברסיטת בן-גוריון בנגב להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת בניין, לתקופה שאינה מוגבלת בזמן.