16/09/14

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לאוניברסיטת חיפה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בביולוגיה במסלול לימודים דו-חוגי

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה: לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שאלת מתן הסמכה  שאיננה מוגבלת בזמן לאוניברסיטת חיפה להעניק תואר ראשון  (B.Sc.) בביולוגיה במסלול לימודים דו חוגי, והיא מחליטה כדלהלן:

  1. להודות לוועדת המעקב בראשות פרופ' רות שפרלינג על עבודתה היסודית ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצות ועדת המעקב ולהעניק לאוניברסיטת חיפה הסמכה שאיננה מוגבלת בזמן להעניק תואר "בוגר במדעים" (B.Sc.) בביולוגיה במסלול לימודים דו-חוגי בצירוף עם פסיכולוגיה או מדעי המחשב או מתמטיקה או מדעי הרפואה.
  3. על מנת שתיבחן האפשרות להסמיך את אוניברסיטת חיפה להעניק תואר בתוכנית הלימודים "בוגר במדעים" (B.Sc.) בביולוגיה במסלול לימודים דו-חוגי בצירוף מדעי הרוח מבקשת ועדת המשנה לקבל נתונים על תוכניות דומות דו חוגיות בביולוגיה בצירוף מדעי הרוח. עם קבלת הנתונים ייבחן הנושא בשנית על ידי ועדת המשנה.