16/09/14

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לאוניברסיטת חיפה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי הרפואה במסלול לימודים דו-חוגי

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה:  לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל  בנושא שאלת מתן הסמכה שאיננה מוגבלת בזמן לאוניברסיטת חיפה להעניק תואר ראשון  (B.Sc.) במדעי הרפואה במסלול לימודים דו חוגי בצירוף עם ביולוגיה, והיא מחליטה כדלהלן:

  1. להודות לוועדת המעקב בראשות פרופ' דב ליכטנברג על עבודתה היסודית ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצות ועדת המעקב ולהעניק לאוניברסיטת חיפה הסמכה שאיננה מוגבלת בזמן להעניק תואר "בוגר במדעים" (B.Sc.) במדעי הרפואה במסלול לימודים דו-חוגי בצירוף עם ביולוגיה.
  3. על מנת שהתוכנית תעמוד במתווה "ועדת מקורי" לתוכניות לימודים בקדם רפואה, על האוניברסיטה להוסיף קורס באיסוף וניתוח נתונים.