13/05/14

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לאורנים המכללה האקדמית לחינוך להעניק תואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) במסלול העל-יסודי

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' מרדכי מירון על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לאורנים המכללה האקדמית לחינוך להעניק תואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) במסלול העל-יסודי.
  3. על המכללה להקפיד ולוודא כי בכל פרסום יהיה מצוין באופן חד משמעי שלא מדובר במגמות שמשמעותן התמחות מקצועית המצוינת על גבי התעודה.