11/02/14

הסמכה (שאינה מוגבלת בזמן) לאחוה – המכללה האקדמית, להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) חד-חוגי במדעים במסלול היסודי (א'-ו'), מותאם לחברה הבדואית

בישיבתה ביום י"א באדר א' (11.2.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים,  והחליטה, בהסתמך על חוות דעת המומחה ותשובת המכללה – לאשר לאחוה המכללה האקדמית לקיים תוכנית לימודים  לקראת תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) חד-חוגי במדעים במסלול היסודי (א'-ו'), להכשרת מורים לחברה הבדואית (בנוסף למסלול הרגיל הקיים).