28/04/15

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודי ארץ ישראל

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ה (28.4.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית  לחינוך, הוראה, רוח, אמנות, והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל לתקופה שאינה מוגבלת בזמן.
  3. על המכללה להמשיך ולקיים את הלימודים לתואר ראשון במתכונת לימודים רגילה, מלאה, רציפה ומתמשכת במשך שלושה ימים בשבוע לפחות, על פני 3 שנים, ומכל מקום על פני תקופה שלא תעלה על 6 שנים.