08/04/14

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית להנדסה ירושלים ע"ש עזריאלי להעניק תואר ראשון B.Sc. בהנדסה פרמצבטית

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואה וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' קוסט על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר למכללה האקדמית להנדסה ירושלים ע"ש עזריאלי הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר ראשון "בוגר במדעים" Sc. בהנדסה פרמצבטית.
  3. על המכללה להקפיד על קבלת עד 10% חריגים – שאינם עומדים בתנאי הקבלה לתוכנית.
  4. על המכללה להוסיף מעבדה בתופעות מעבר.
  5. על תנאי הקבלה לתוכנית לכלול בחינת בגרות באנגלית ברמה של 4 יח"ל בציון 70, אנגלית ברמה של 5 יח"ל בציון 65 לפחות.