04/03/14

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (B.A.) בקרימינולוגיה במתכונת חד-חוגית ובמתכונת דו-חוגית

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את חוות דעת המומחים ולהעניק למכללה האקדמית אשקלון הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר ראשון (B.A.) בקרימינולוגיה במתכונת חד-חוגית ובמתכונת דו-חוגית.