14/01/14

הסמכה (שאינה מוגבלת בזמן) למכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בעברית כשפה שנייה בבתי הספר הערביים, למסלול היסודי

בישיבתה ביום י"ג בשבט תשע"ד (14.1.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת      המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר על חוות דעתו המסכמת בשאלת הסמכת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בעברית כשפה שנייה בבתי הספר הערביים, למסלול היסודי.
  2. בהתאם לחוות דעת הסוקר, להסמיך לתקופה שאינה מוגבלת בזמן, את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי  להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בעברית כשפה שנייה בבתי הספר הערביים, למסלול היסודי.