14/01/14

הסמכה (שאינה מוגבלת בזמן) למכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון, להעניק תואר שני (M.Ed.) בניהול וארגון מערכות חינוך

בישיבתה ביום י"ג בשבט תשע"ד (14.1.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת      המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך לתקופה שאינה מוגבלת בזמן את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון להעניק תואר שני (M.Ed.) בניהול וארגון מערכות חינוך.
  3. המכללה תעשה כל מאמץ לגייס חברי סגל בעלי תואר שלישי ובדרגת מרצה לפחות, לקורסים "דיני חינוך" ו"כלכלת חינוך".