10/11/15

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל-חיפה להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך מדעי

בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ח בחשון תשע"ו (10.11.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' נאוה בן צבי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך לתקופה שאינה מוגבלת בזמן את המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל-חיפה להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך מדעי.
  3. במוקד במתמטיקה יוכלו ללמוד רק בעלי תעודת הוראה לביה"ס העל יסודי.