28/07/15

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להעניק תואר שני "מוסמך במדעים" (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תעשייה וניהול

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (28.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אהוד מניפז על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לתקופה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר שני "מוסמך במדעים" (.(M.Sc ללא תזה בהנדסת תעשייה וניהול. לאור העובדה שלמכללה טרם הוענקה הכרה קבועה, תקופת ההסמכה מותנית בתקופת ההכרה שתינתן למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה כמוסד להשכלה גבוהה.
  3. על המכללה למצות את הליכי הקידום של חברי הסגל לדרגת פרופ' חבר לפחות.
  4. על המכללה לפעול נמרצות בגיוס מועמדים ראויים.
  5. על המכללה לתמוך ביוזמות מחקר תחומיות להנדסת תעשייה וניהול שנסמכות על בקשות ולקבלת מענקים של קרנות מחקר תחרותיות לאומיות ובינלאומיות."