22/07/14

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בספרות למסלול העל-יסודי (ז'-י')

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרת שליוותה את התוכנית, לשלב חידוש ההסמכה, על עבודתה וחוות הדעת שהגישה.
  2. להסמיך (הסמכה שאינה מוגבלת בזמן) את המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בספרות למסלול העל-יסודי (ז'-י').
  3. לאור המלצת הסוקרת (שאינה גורעת מהאמור בסעיף 2 לעיל) לעקוב אחר מספר נושאים שעלו מבדיקת התוכנית, מתבקשת המכללה להעביר עד לחודש יוני 2015 דו"ח התקדמות אודות הנושאים הבאים:

א.         החל משנה"ל תשע"ה, סמינריון החובה יהיה בספרות עברית חדשה ולא בספרות ילדים.

ב.         לעודד את סגל ההוראה בתוכנית להיכנס למסלול דרגות הקידום.

ג.          לעודד את סגל ההוראה בתוכנית לחקור ולפרסם.

ד.         להקפיד להתאים בין תחום המחקר של סגל ההוראה לבין הקורסים שהן/ם מלמדות/ים.

4. לבקש את הסוקרת לבדוק את דו"ח ההתקדמות שיוגש, ולדווח לוועדת המשנה האם חלה התקדמות בנושאים כפי שציינה.