22/07/14

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר ראשון (B.A.) בסיעוד

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' תמר קרוליק על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה המאומצת.
  2. להסמיך (הסמכה שאינה מוגבלת בזמן) את המכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר ראשון (B.A.) בסיעוד, ללא צורך בהמשך מעקב.
  3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על המוסד להקפיד על קבלת מועמדים לתוכנית באחת מהאפשרויות שמציעה המכללה, ובתנאי שציון הפסיכומטרי לא יהיה נמוך מ-520 וממוצע הבגרות לא יהיה נמוך מ-75.
  4. כמו-כן, על המוסד להקפיד על ציון מעבר של 70 לפחות בכל המקצועות שבהם נלמדים תכנים בסיעוד.