01/07/14

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) במסלול העל-יסודי

בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת         המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יובל דרור על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) במסלול העל-יסודי.