10/06/14

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון B.Sc. בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

בישיבתה ביום י"ב בסיון תשע"ד (10.6.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. לקבל את הערעור שהגישה המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן בעניין הסמכתה הזמנית להעניק תואר ראשון B.Sc. בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה.
  2. לעדכן את החלטה מס' 713/12 מיום 8.4.2014 ולהסמיך לתקופה שאינה מוגבלת בזמן את המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה.