08/04/14

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית תל-חי להעניק תואר ראשון (B.A.) בתוכנית הלימודים בשירותי אנוש במתכונת דו-חוגית

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את חוות דעת הסוקרים ולהעניק למכללה האקדמית תל-חי הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר ראשון (A.) בשירותי אנוש במתכונת דו-חוגית.