01/07/14

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה ירושלים להעניק תואר שני (M.Ed.) בהוראת המדעים

בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אורי גניאל על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך לתקופה שאינה מוגבלת בזמן את מכללה ירושלים להעניק תואר שני (M.Ed.) בהוראת המדעים, ובתנאי שלא תכלול מוקד במדעי המחשב.