10/02/15

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט להעניק תואר שני (M.P.E.) עם תזה במדעי החינוך הגופני

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את  המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות מיום 20.1.2015, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחים שקראו את עבודות התזה והגישו חוות דעתם למל"ג.
  2. להסמיך לתקופה שאינה מוגבלת בזמן את המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט להעניק תואר שני (M.P.E.) עם תזה במדעי החינוך הגופני.
  3. בהתאם לחוות הדעת שהוגשו בפניה, מצפה המועצה להשכלה גבוהה מהמכללה לפעול להעלאת רמתן של עבודות התזה הנכתבות במסגרת התוכנית.