23/07/13

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללת אורנים, להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך והוראה של תלמידים בהדרה

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על בדיקתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך לתקופה שאינה מוגבלת בזמן את מכללת אורנים להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך והוראה לתלמידים בהדרה.