10/11/15

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללת הרצוג, מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג להעניק תואר שני (M.Ed.) בניהול וארגון מערכות חינוך

בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ח בחשון תשע"ו (10.11.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה ועל הדו"ח שהכינה.
  2. להסמיך לתקופה שאינה מוגבלת בזמן את מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג להעניק תואר שני (M.Ed.) בניהול וארגון מערכות חינוך.