14/01/14

הסמכה (שאינה מוגבלת בזמן) למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני (M.B.A.) עם תזה במינהל עסקים

בישיבתה ביום י"ג בשבט תשע"ד (14.1.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת  המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את חוות דעת המומחים ולהעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני (M.B.A.) עם תזה במינהל עסקים.