13/05/14

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למרכז האקדמי לב להעניק תואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המלווה בראשות פרופ' תמר קרוליק על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה המאומצת.
  2. להסמיך (הסמכה שאינה מוגבלת בזמן) את המרכז האקדמי לב להעניק תואר ראשון

(B.S.N.) בסיעוד, ללא צורך בהמשך מעקב.