30/12/14

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למרכז האקדמי פרס להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית

מליאת המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום ח'  בטבת תשע"ה (30 בדצמבר 2014) בהמלצת תת-ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום י"ז בכסלו תשע"ה (9 בדצמבר 2014) והיא מחליטה לאמצה כלהלן:

  1. להודות לוועדה על חוות דעתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. בהתבסס על חוות דעת הוועדה המלווה להעניק למרכז האקדמי פרס הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר שני ללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית.
  3. תוקף ההסמכה מותנה וכפוף להכרה במוסד.