28/07/15

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שני מחקרי (M.Sc.) במדעי המחשב

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (28.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המלווה בראשות פרופ' עמיר עמיהוד על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה ולהסמיך (הסמכה שאינה מוגבלת בזמן) את המרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שני מחקרי (M.Sc.) במדעי המחשב, ללא צורך בהמשך מעקב.