01/07/14

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות, להעניק תואר שני (M.Ed.) בטכנולוגיה בחינוך

בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' נאוה בן-צבי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך לתקופה שאינה מוגבלת בזמן את סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני (M.Ed.) בטכנולוגיה בחינוך.