13/05/14

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לסמינר הקיבוצים המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) במסלול העל-יסודי

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יובל דרור על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לסמינר הקיבוצים המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאומניות ולהעניק תואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) במסלול העל-יסודי.