22/07/14

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לשנקר, בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב להעניק תואר שני "מוסמך במדעים" (M.Sc.) בהנדסת פלסטיקה עם תזה וללא תזה

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להסמיך את שנקר, בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב להעניק תואר שני (M.Sc.) עם תזה וללא תזה בהנדסת פלסטיקה לתקופה שאינה מוגבלת בזמן.
  2. על המכללה להקפיד כי מספר המתקבלים החריגים לא יעלה על 10%.