24/03/15

הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) ללא תזה במידענות-ספרנות במערכות חינוך של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (24.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך לתקופה שאינה מוגבלת בזמן את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין להעניק תואר שני (M.Ed.) במידענות-ספרנות במערכות חינוך.
  3. מומלץ למכללה להוסיף לתוכנית סדנת הכנה לפרויקט גמר.