20/06/17

הסמכה של המסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר ראשון (B.A.) חד-חוגי בפסיכולוגיה

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' נחמיה פרידלנד ופרופ' יונתה לוי על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להעניק למסלול האקדמי של המכללה למינהל הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) חד-חוגי בפסיכולוגיה.