03/03/15

הסמכת אוניברסיטת בר-אילן להעניק תואר ד"ר (M.D.) ברפואה בפקולטה לרפואה בצפת

בישיבתה שהתקיימה בתאריך 18.3.2015 דנה ות"ת  בדו"ח הוועדה המלווה למתן הסמכה זמנית (ראשונה) לאוניברסיטת בר אילן להעניק תואר דוקטור ברפואה M.D. בפקולטה לרפואה בצפת, והיא ממליצה למועצה להשכלה גבוהה כדלקמן:

 

  1. להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' ירון כהן על עבודתה ולקבוע כי ות"ת אינה רואה מניעה לאמץ את המלצת הוועדה למתן הסמכה זמנית ראשונה לאוניברסיטת בר אילן להעניק תואר דוקטור ברפואה D. לבוגרי התוכנית, לתקופה של 4 שנים (עד חודש מרץ 2019).
  2. בהמשך לסיכום הבין-משרדי לאיזון תקציב הפקולטה בשנים 2014-2015, ות"ת סבורה שיש להסדיר את הנושא גם ברמה הרב שנתית ועד תשע"ז (שנה בה צפויה להסתיים תקופת ההקמה), כך שיתייתר הצורך לקיים מדי שנה דיוני תקציב עם כלל המשרדים, בנוגע להשתתפותם השנתית בתקציב הפקולטה.
  3. הצוות המקצועי באגף התקציבים ישוב וידווח לות"ת אודות התקדמות הכנת סיכום בין-משרדי על השלמת עלויות בגין הקמת הפקולטה לרפואה ואודות יכולת אוניברסיטת בר אילן לאזן את תקציב הפקולטה לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ו.
  4. לחזור על הדרישות שנכללו בהחלטת המל"ג מיום 12.1.2010 בנושא פתיחת הפקולטה לענין מגורי הסגל הבכיר של הפקולטה בצפון, ולבקש כי הנושא ייבחן שוב לקראת מועד הארכת ההסמכה.
  5. על החלטה זו, בדבר מתן הסמכה זמנית ראשונה לאוניברסיטת בר אילן להעניק תואר דוקטור ברפואה D., חלות הוראות המל"ג מהחלטתה מיום 22.7.2014 בדבר הגבלת מספר ההסמכות הזמניות.